Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése

Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése

Grandpierre Atilla ebben a korszakalkotó műben az átfogó természettudományos szemlélet alapján alapvetően új képet rajzol őstörténelmünkről, lehetővé téve nemzeti önazonosságunk sokoldalú megalapozását.

Megjelent: 2019. május 20-án!.
Most bevezető, 5000 Ft-os kedvezményes áron rendelhető meg!

A 444 oldalas, A4-es méretű, 1800 gramm súlyú könyv 72 színes térképet és 63 színes képet tartalmaz.Bolti ára 7500 Ft.

Hogyan lehet a valóságnak megfelelő képet alkotni egy nép őstörténelméről? Az őstörténelemről képet adó krónikákat a 19. század óta hiteltelennek minősítették, s ezzel a népek eredeti önazonosságának történelmi alapját hivatalosan megszüntették. Az új képet rendszerint az összehasonlító nyelvészetre alapozták. Csakhogy a nyelvészeti adat-együttesek történelmi adatok híján számtalan önkényes értelmezésre adtak módot. Hasonló a helyzet a régészeti és a genetikai adatokkal is.
Ebben a helyzetben a történelem társ-tudományainak teljeskörű figyelembe vétele a követendő út, a természetföldrajzi, embertani, genetikai, régészeti, vallástörténeti, népzene- és népmese-kutatási, nyelvészeti eredmények összesítését, a vizsgált körzet népeinek máig fennmaradt nemzeti eredettudatát, valamint a legmegbízhatóbb történelmi források adatait összevetve. Könyvünkben e tudományok eredményeit annak az új, átfogóan ökológiai tudománynak az alapján értelmezzük, amely lényegében megegyezik az ősi eurázsiai civilizáció élet-, közösség- és Természet-központú világnézetével, és így alkalmas arra, hogy az ősműveltség fennmaradt nyomait saját, korabeli összefüggéseikben értelmezzük. A 10 szaktudomány fejezeteit a témakörök szakértői lektorálták, Németh Zsolt (természettudomány), Gyarmathy István (természetföldrajz), Török Tibor (genetika), Juhász Zoltán (népzene), Hoppál Mihály (vallástörténelem, néprajz), Hudy Árpád és Tomaji Atilla (nyelvészet).
Fény derül arra, hogy a székely-magyarság Kárpát-medencei őshazája mellett létezett egy átfogóbb összefüggésrendszerű „második őshazánk”, a sztyeppénél jóval nagyobb körzetre kiterjedő eurázsiai Puszta, az Ősi Magyarország, keleti népeink és testvérnépeink hazája. Fény derül arra, hogy a Pusztán az őskorban jött létre az az ősi eurázsiai civilizáció, amelyből a helybeli műveltségekkel összhangban kifejlődött a mezopotámiai, az egyiptomi, kínai és indiai civilizáció. Ez az ősi eurázsiai civilizáció élet-, közösség- és Természet-központú volt, s ezért felfedezése alapvető jelentőségű az egészséges, ökológiai civilizáció építése, az emberiség és különösen a Selyemút népeinek felemelkedése számára.
Grandpierre Atilla ebben a korszakalkotó műben az átfogó természettudományos szemlélet alapján alapvetően új képet rajzol őstörténelmünkről, lehetővé téve nemzeti önazonosságunk sokoldalú megalapozását.

NÉHÁNY GONDOLAT A KÖNYVRŐL

TÖRTÉNELMÜNK VISSZAVÉTELE

A MAGYARSÁG MÚLTJÁNAK VILÁGTÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE

A MAGYAR CIVILIZÁCIÓ ALAPVETŐEN ELTÉR A NYUGATITÓL

Az átfogó tudomány a fizika általánosításával, a biológiai célszerűség matematikai bevezetésével megalapozza az élet és az értelem önálló tudományát, megteremtve az egyesített, átfogó tudományt.

Az átfogó világnézet az átfogó tudomány alapján nyert, lételméletileg teljeskörű, a materialista tudományos világnézetnél mélyebbreható, sokoldalúan kiegyensúlyozott világnézet, s egyben az egyetemes erkölcsi világrend, dióhéjban. Az egyetemes élet melletti természetes elkötelezettségi rendszerünk az egészségvédelem, az egyéni életút, a család, a nemzet, az emberiség, a földi élővilág, a Természet iránti elkötelezettségével megalapozza és megerősíti az egyetemes értékek melletti erkölcsi elkötelezettségeinket.

A világnézet az emberi tudás leghatékonyabb formája. A világnézet a világértelmezés és értékelés egységes rendszere. Mint ilyen, döntéseink meghatározó alaprendszere. A világnézet döntő jelentőségű életünk számára, mert alapvetően meghatározza döntéseink lételméleti irányát. Mivel minden ember minden cselekedete döntést igényel, és a döntések világnézet alapján születnek, minden embernek van világnézete, annak is, aki nem tud róla. Az újszülött csecsemőnek életközpontú világnézete van. 

Az átfogó világnézet egészséges világnézet, mert a teljes ember, a teljes életminőség felemelésére irányul, mégpedig nemcsak testi, hanem lelki és szellemi téren, nemcsak egyéni, hanem közösségi téren és a Természettel fenntartott személyes viszonyunk terén. 

Az egészséges világnézet az egészséges civiliáció lényege, alapja és legfőbb hajtóereje.

A tizenegy tudomány egymástól függetlenül kapott eredményeit összegző könyv térképei megdöbbentően egybevágnak: őshazánk a Kárpát-medence és a 16 millió négyzetkilométer területű eurázsiai Puszta a Kárpát-medencétől a Csendes-óceánig és Észak-Indiáig.

A Kárpát-medencei magyarság volt a világ egyik legnagyobb létszámú és műveltségű népe.

A magyar őstörténelem abban a legalább 40 000 éves, élet-, közösség- és Természet-központú eurázsiai ősműveltségben gyökerezik, amelynek szerves folytatása a Kárpát-medencei Ősi Európa 7700 éves civilizációja.

A fémművesség, a réz- és bronzművesség a Kárpát-medencében született.

Az Árpád népének régészeti leletein látható ősi jelképek őrzik a legteljesebben az eurázsiai ősműveltség lételméletileg teljeskörű bölcseleti rendszerét. Nemzeti ősvallásunk ősi jelképei – az Életfa, a kettős kereszt, a hármas hármasság, az élet hét szentsége – nemzeti zászlónkon, címerünkben, királyi koronázási jelképeinkben máig megőrződtek. 

Eurázsia népzenei műveltségeit a Kárpát-medence kapcsolja össze egy egésszé. A kínai népzene más népzenékkel rokonítható csoportjai szórványosak, egy kivétellel, és ez a magyar. Egyedül a magyar kapcsolattal rendelkező dallamok tekinthetők a kínai népzene ma is eleven, változatképző elemeinek, és ezek száma kifejezetten jelentős, összevethető az önálló, belső eredetű népdalkincsével. A több mint tízezer éves, magasan fejlett magyar pentaton népzene a Kárpát-medencéből terjedt el keletre egészen Kínáig, és északra Skandináviáig.

A magyar népmese kiemelkedő szerepet játszott az „eurázsiai népmese-kontinens” kialakulásában.

Az Árpáddal hazajött magyarok vallása az eurázsiai ősvallás, amely egyszerre bölcsesség-, élet- és Természet-központú vallás.

A Puszta egységes alapnyelve évezredeken át a szkíta-hun nyelv volt, amely az Ősi Európa legalább 7000 éves nyelvének, és a legalább 40 000 éves eurázsiai ősműveltség nyelvének egyenes folytatása.

A Puszta népeinek legtöbbje ma is vallja a magyar rokonságot.

A világtörténelem ránk eső része a kezünkben van. És ez a rész olyan nagy, hogy áttekinteni sem tudjuk. Ha megváltoztatjuk életünk menetét, mégpedig életünk és a történelem felemelésének irányába, és határozott elkötelezettséget alakítunk ki magunkban népünk és az emberiség történelmének felemelése iránt, ezzel példát is adunk, környezetünkben, életünk hatósugarában egy egész életen át következetesen képviselhetjük és érvényre juttathatjuk a történelem-építő tevékenységet. Gyermekeink, unokáink, rokonaink körében, baráti körben és tevékenységi körünkben képviselhetjük és adandó alkalommal terjeszthetjük az élet és a történelem menetét egyszerre felemelő, természetes elkötelezettségi rendszert, az erkölcsi világrend eszméjét. Mindannyiunknak más és más a társadalmi hatóköre. Mindannyiunknak van olyan hatókörünk, amelyben egyedülálló szerepet játszunk és amelyben még fontosabb szerepet játszhatunk. Az átfogó világnézet az egészségvédelem, az egyéni életút, a család, a nemzet, az emberiség, a földi élővilág, a Természet iránti elkötelezettségével minden szintről egyszerre induló, rendkívül hatékony hatásrendszert jelent, az emberi tudás leghatékonyabb formáját. Ha az átfogó világnézetet képviseljük társadalmi hatókörünk egészében, ezzel a leghatékonyabb tudást, az egyetemes emberi elkötelezettségi rendszert juttatjuk közelebb a megvalósuláshoz.

/ CD – Könyv, Grandpierre Attila, Újdonságok