Életünk forrása, az emberi lélek – Könyvajánló a Vasárnap Reggel-ben

Életünk forrása, az emberi lélek – Könyvajánló a Vasárnap Reggel-ben

Életünk forrása, az emberi lélek – Könyvajánló a Vasárnap Reggel-ben!

Vasárnap Reggel, 2017-01-14, 14. oldal

Életünk forrása, az emberi lélek 

KÖNYV 2016-ban nem győztem kapkodni a fejem az újabbnál újabb, kreatívabbnál kreatívabb, az emberi lélek mélységeit kutató könyvek után. Sok szem­pontból volt gazdag a tavalyi év, aminek pedig kimondot­tan örültem, hogy Grandpierre Atilla ismét megajándékozott minket egy fantasztikus alkotással.
A Titokfejtő Könyv­ kiadó gondozásában december végén je­lent meg a Lélek és Világegyetem – a lé lek újjászületése cí­mű könyve, ami tu­lajdonképpen egy útikalauz a lélek teljes fényének felfedezésé­hez. A mű feltárja a lé­lek tiszteletének több ezer éves eszmetörténetét, megvilágítva az elidegenedés legyőzé­séhez vezető utat. Az olvasó komoly útmuta­tást kap arra vonatko­zóan, hogy anyagias vi­lágunkban hogyan kel­lene megalapozni a lélek újjászületésének korsza­kát. A szerző többek mellett rá­világít arra, hogy a sok pénz, mélyén valami nincs rendben, az anyagi jólét a siker semmit  sem számít, hogyha a lelkünk mélyén valami nincs rendben, ha belül úgy érezzük magunkat, mint egy kísértet egy újonnan épült panellakásban. „Az em­beri lélek az elmúlt évszázadokban foko­zatosan leértékelődött és háttérbe került. Az ember érzelmi lény­ként születik, és ar­ra hivatott, hogy ép lélekkel élje át az életét”- írja bevezetőjé­ben. A könyv segítsé­gével többek mellett megismerjük a lélek eszméjének világ­történetét, áttekin tést kapunk a lélek kozmikus kapcso­latainak eszméiről Eurázsia ókori ma­gas műveltségei­től máig. Felhívja a figyelmet arra, hogy mindennap a lehető legtöbbet meg kell tennünk az élet fel­ fedezéséért és mi­nél szebb, minél teljesebb ragyogásáért. A szö­veg gondos szer­kesztése, komoly atmoszférája mö­ gül folyamato­san fölsejlik az, ami ennek a kö­tetnek a gesztus-értékében rejlik: megalapozza és megmutatja a lélek újjászületésének útját. TD