Csillagászat és Civilizáció A csillagászat jelentősége a tudomány és a pedagógus társadalom jövője számára

Csillagászat és Civilizáció A csillagászat jelentősége a tudomány és a pedagógus társadalom jövője számára

Megjelent: Fizikai Szemle, 2009. október, 362-364. o.

 

Csillagászat és Civilizáció

A csillagászat jelentősége a tudomány és a pedagógus társadalom jövője számára

Grandpierre Atilla

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete

 

Vagy megtartjuk legdrágább nemzeti örökségünket:

műveltségünket, vagy törölnek bennünket az önálló nemzetek sorából és pusztulnunk kell erről a földről”[1].

Klebelsberg Kunó, 1923.

A tudomány és az oktatás az elmúlt években Magyarországon különlegesen nehéz helyzetbe került. A felsőoktatást ellepték a „kiábrándult, igénytelen, anyagias, etikátlan” és „tudatlan, motiválatlan, érdektelen, tanulásra és munkára képtelen hallgatói tömegek”[2]. Mi lesz velünk, ha ez így megy tovább, ha munkára képtelen tömegek adják majd a most még munkaképes népesség többségét? A tanítás hasonló válságba jutott. 2008-ban az egész országban mindössze 18 fizikatanári diplomát adtak át[3]. 1863-tól az 1990-es évek elejéig közel állandó volt, azóta majdnem felére csökkent a fizikaórák száma[4], és ma ennek ellenére túlterhelésről szól a panasz. Szemben a hasonló helyzetbe került országokkal, Magyarországon hiányzik a törekvés megfelelő szakmai hozzáértésű gárda létrehozására a helyzet orvoslásához[5]. Amíg alapvetően anyagias szemléletű a magyar pedagógus társadalom felső vezetése, addig még anyagi érdekeink érvényesítésére sem vagyunk képesek, valósággal védtelenek maradunk, mert ha a hangzatos érvek nem bizonyulnak elegendőnek a társadalom ellenállásának leszerelésére, jön a végsőnek szánt érv: „nincs rá pénz”. Addig, amíg nem lesz egy közösségi önvédelmet az anyagiaknál is elsődlegesebbnek értékelő, saját életének megfelelő irányítására képes magyar értelmiség, hiába reménykedünk a javulásban. Olyan szemléleti alapokra van tehát szükségünk, amely biztosítja az összetartozás érvényre juttatását, a pedagógus társadalom önvédelmét. Az anyagias szemléletű értelmiség azonban mindig kiszolgáltatott, kiszolgáltatja magát annak, aki többet fizet. Hogy egy példán szemléltessük, miről van szó: nemrég nagy port vert fel a rektori fizetések ötszáz százalékos emelése, és az ezzel sokak szerint összefüggésben álló létszámleépítések az egyetemeken. És ezzel párhuzamosan szinte akadálytalanul valósult meg „a felsőfokú oktatás átalakítása napközi-otthonná”[6]. Előbb-utóbb az individualista, anyagias szemléleten túlnyúló, mélyebbre ható világfelfogásra lesz szükségünk a magyar értelmiség, a pedagógus társadalom, a kutatói társadalom és a jövő biztosításához.

„De nem elégséges az, hogy a társadalom csak áldozzon a magyar tudományosságért. Kell, hogy érdeklődjön is iránta, kell, hogy szeresse…Igen, szeretni kell a kultúrát, hogy virágozhasson. A tudományok között pedig talán legkönnyebb a csillagászatot szeretni. Az ábrándos fiatal leányt és a nagy tudóst ugyanaz a hatalmas ösztön tölti be, amikor tekintete rámered a csillagok miriádjaira. A végtelenség megsejtése ez, amely ösztönszerűen vonzza a halhatatlan, a végtelen emberi lelket, mellyel belsőleg rokon…a csillagászat…lehetővé teszi a modern ember számára, hogy magának világképet alkosson” – írta Klebelsberg Kunó a csillagászat jelentőségéről[7].

Ennek az új világfelfogásnak természetszerűen a valóságon kell alapulnia. Világképünk megalapozását nem bízhatjuk azokra a társadalmi erőkre, amelyek megfojtanak bennünket. A világképnek végső soron nem a társadalmi erők elvárásainak, hanem a valóságnak kell megfelelnie. A legszélesebb értelemben vett valóság pedig maga a Természet, a Világegyetem. A Világegyetem legszélesebb értelemben vett tudománya pedig a csillagászat mint egységes természettudomány. Ha a valóságban a Világegyetem egységes rendszert alkot, akkor a valóságban a fizika, a biológia és a pszichológia egymással összefüggő, egységes természettudományt alkot, ami azonban még kidolgozásra vár. Ez az egységes természettudomány áll majd legközelebb a Világegyetem tudományához. Világképünk ma egyetlen biztos lábon áll: a fizikán. A 21. század viszont már a biológia évszázada. A soksejtű élőlények alapvetően közösségi lények. Szükségszerű, hogy teljesebb, egészségesebb világképünk legyen, hogy ne csak egyéni anyagi érdekeinket szolgáljuk, hogy életünk közösségi, emberi minőségét és közös anyagi érdekeinket is meg tudjuk védeni. Szükségképpen tehát világképünknek a természettudományok egységes alapjául szolgáló, a mainál teljesebb értelemben vett csillagászaton kell alapulnia. Világképünk nem lehet független a Világegyetem tudományától, az egész Természetet átfogó, megújulóban lévő csillagászattól.

A Csillagászat Nemzetközi Évének jegyében nemrég nagy jelentőségű nemzetközi tudományos konferenciának adott helyt Budapest. Az „Astronomy and Civilization” című konferencia (http://www.konkoly.hu/AC2009/ ) fő célkitűzése a csillagászat jelentőségének megvilágítása volt a természettudományok, a világkép és a civilizáció számára. Manapság a csillagászatot a fizika egyik mellékes ágaként tanítják. Ha meggondoljuk, különös ez a helyzet, hiszen minden a világon a Világegyetem része, és a csillagászat a Világegyetem tudománya. A fizika tehát természet szerint, a valóság alapján a csillagászat része kellene, hogy legyen, ahogy ez így is volt régebben, és nem fordítva, ahogy ma felfogjuk. A fizika tudománya csak „a Világegyetem egy bizonyos jelenségkörét vizsgálja, az élettelen jelenségvilágot”[8]; „a fizika az észlelhető világegyetem végső alkotóelemeinek kölcsönhatásait és az anyag szerkezetét vizsgálja”[9]. Igaz, emellett létezik a fizika egy tágabb értelmezése is. „A fizika a legszélesebb értelemben véve az, amit régebben természetfilozófiának neveztek, a természetet minden szempontból vizsgálja, mind a makroszkopikus, mind a szubmikroszkopikus szinten.”[10] A két értelmezés részben összeegyeztethető, ha figyelembe vesszük, hogy a fizika az elemi részecskéket és a kozmológiát is az élettelen rendszerek vizsgálatában kialakított módszerek és törvények szerint vizsgálja. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a fizika valójában nem vizsgálja a Természetet minden szempontból, például nem vizsgálja a Természetet a biológia vagy a pszichológia szempontjából. Ha viszont a csillagászat a Világegyetem tudománya, s ha a fizika és biológia is a Világegyetem egy-egy oldala, akkor a csillagászatnak meg kell újulnia, és megújulva a fizikán kívül a biológiát is magában kell majd foglalnia.

Bármilyen meglepő is ez a következtetés, tény, hogy nemrég az asztrobiológia is a csillagászat teljes jogú ágává vált. Az asztrobiológia egyik fő célkitűzése az élet legegyetemesebb törvényeinek meghatározása. Az asztrobiológia jelentőségének megnövekedése felhívja a figyelmet a fizikai és a csillagászati Világegyetem egyik legfontosabb eltérésére, az élet jelenlétére. A csillagászok jó része a Világegyetem alatt mást ért, mint a fizikai modellekkel dolgozó kozmológusok. Az a Világegyetem, amit a csillagászok távcsöveikkel és elméleteikkel vizsgálnak, és az a Világegyetem, ami a fizikusok egyenleteiből kijön, sokak véleménye szerint lényegesen eltér egymástól. És ha ez így van, akkor ideje megvizsgálni, miben állnak a legfőbb eltérések a kettő között. Konferenciánk előadóinak eredményei szerint ilyen eltérést jelent az életen kívül a komplexitás, az információ, a tudat jelenléte a csillagászati Világegyetemben. Feltűnő, és egyben természetes is, hogy a Világegyetem két fogalma közötti eltérések egytől-egyig a csillagászati Világegyetem többletét jelzik a fizikai felett. Ezek a jelenségek jelzik, hogy küszöbön áll a megújulóban lévő csillagászat kiteljesedése, és ez egyben a fizika, a biológia és a pszichológia elmélyülése, az egységes természettudományos világkép megszületése felé vezet.

A csillagászat történetét kutatva kimutatták: „A szellemi szint minden korszakban alkalmazkodott a Világmindenségről általánosan elfogadott elméletekhez.”[11] Jövőnk alapja a Világegyetem minél teljesebb és mélyrehatóbb megismerése. A mai anyagias világképben egyedül a jelenségek számítanak valóságosnak. És ha figyelmünkben, világképünkben a jelenségeket irányító törvények a háttérbe tolódnak, akkor életünk irányításában előtérbe kerülnek a pillanatnyi adottságok, feltételek, és háttérbe kerülnek a jelenségek megértését és irányítását lehetővé tevő összefüggések. Az anyagi jelenségek egyedüli valóságát valló világkép a jelenségeknek, a körülményeknek magát kiszolgáltató ember világképe. A jelenségek mögötti természettörvények jelentőségének felismerése viszont, különösen, ha kiegészül az életünk irányításában jelentős szerepet játszó biológiai és pszichológiai összefüggések ismeretével, lehetővé teszi számunkra életünk önálló irányítását, életünk emberi oldalainak értékelését és érvényre juttatását. Tény, hogy az utóbbi évszázadokban egyre inkább a tudományos világkép mondja meg, melyek életünkben a fontos kérdések, és hogyan lehet ezekre választ találni. Mindennapi életvezetésünk, sőt, érzékelésünk maga is éppúgy világképünkön alapul, ahogy a tudományos kutatás a tudományos világképen. A tudományos világkép végső alapja pedig maga a kimeríthetetlen Világegyetem. Ha tudományos világképünk valóban az egész világot tükröző kép lesz, és nemcsak a világ egy, mégoly lényeges oldalának kivetítése a világ egészére, akkor egészségesebb világképre, a valóság lényegének megfelelő irányítóképességre tehetünk szert, és egészségesebb társadalmat hozhatunk létre. Szükségünk lesz a valóság a jelenségeknél teljesebb, mélyrehatóbb irányító erőinek ismeretére a tudomány, a pedagógus társadalom, a jövő nemzedékek védelmének érdekében.[1] Klebelsberg Kunó, 1923: A magyar kultúra megmentése. Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1906−1926. Bp., Athenaeum, 1927, 256−257.

[2]A „Matematikai közoktatás a PISA/TIMSS felmérések tükrében” műhelykonferencia eszmecseréinek következtetései. Az ELTE Bolyai Kollégiumának műhelykonferencia-sorozatában 2009. május 23-án tartott tanácskozás dokumentuma. Fizikai Szemle 2009/6, 223; és Laczkovich Miklós: Bologna és a tanárképzés. Fizikai Szemle 2009/6, 218.

[3] Szabó Árpád: A fizikatanítás kialakulásáról, fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről. Fizikai Szemle, 2009/6, 216.

[4] u.ott, 217.

[5] A „Matematikai közoktatás a PISA/TIMSS felmérések tükrében” műhelykonferencia eszmecseréinek következtetései. Az ELTE Bolyai Kollégiumának műhelykonferencia-sorozatában 2009. május 23-án tartott tanácskozás dokumentuma. Fizikai Szemle 2009/6, 223.

[6] Laczkovich Miklós: Bologna és a tanárképzés. Fizikai Szemle 2009/6, 218.

[7] Klebelsberg Kunó, 1923: A magyar kultúra megmentése. Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1906−1926. Bp., Athenaeum, 1927, 257.

 

[8] Encyclopedia Britannica, 2007, physical science szócikk, Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. DVD. Chicago: Encyclopædia Britannica.

[9] U. ott, physics szócikk

[10] U. ott, physics szócikk

[11] Paul Couderc: A csillagászat története, 1964, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 8.

/ Csillagászat