Az Élő Világegyetem Könyve

Az Élő Világegyetem Könyve

Az Élő Világegyetem Könyve [2002 Válasz Könyvkiadó]

Az Élő Világegyetem Könyvével nemcsak a Világegyetem élő természetét szeretném bemutatni, a józan ész, a szemléletes gondolkodás és a legújabb tudományos eredmények révén bizonyítani. Szeretném az élővilágtól gondolkodásban, lélekben túlságosan elszakadt, elidegenedett mai emberiség eredeti életerejét is feléleszteni. Jó lenne a Természet életerejével egylényegű eleven emberi életerőt visszavezetni kultúráink és társadalmaink vérkeringésébe. Szükségünk van a Világegyetem kozmikus-természeti-emberi életerejére a mai elembertelenedett társadalmak újra emberivé formálásához.

Könyvismertető:

“Ez a figyelemre méltó, és figyelemre méltóan átfogó könyv mind időszerű, mind jelentős: helyet ad annak az igazságnak, amit tudnunk kellene, mind azért, mert ismernünk kellene az igazságot, mind azért, mert ez jobb emberré tesz bennünket. Grandpierre Attila könyve a nyugati civilizáció eddigi tudásának naívan optimista “pozitív oldala” helyébe a csillagászat, asztrofizika és az élet-tudományok legújabb felfedezéseit állítja. Ez a kép már nem egy hiedelem tartozéka, hanem a körültekintő megfigyelés és a szigorú módszer által dokumentált világnézet.”

Laszló Ervin

“ “A legkockázatosabb lépés általában az első lépés” – írja a szerző. A könyvben az Olvasó nagyon sok ilyen első lépést fog találni, de a Szerző ért hozzá, hogy a kockázat vállalására biztassa akár a kétkedő olvasót is. A modern tudomány eredményeinek ismeretében megmutatja korlátaikat, és izgalmas lehetőséget kínál a Természet és az Ember egymásra vonatkoztatott megismerésére. A Nap és az Ember, a Világegyetem és az Ember ősmítoszokig és a görög filozófiáig visszanyúló kapcsolatainak elemzésével felvázolja egy életközpontú világkép elgondolkodtató körvonalait.”

Vekerdi László

“A Kozmoszban valószínűleg van rend, és adatai nem véletlenszerűek; még ha mint fizikus, egyelőre nem is tudom, MI határozza meg őket. TUDJUK, hogy az Idők Hajnalán a Kozmosz egyetlen, összefüggő valami volt. Hogy még ma is az-e, azt nem ártana kiderítenünk.”

Lukács Béla

“Grandpierre Attila, a tudós csillagász és a költő-gondolkodó könyve az Élő Világegyetemről – enciklopédikus mű. Persze, nem az Ész Századának enciklopédiája értelmében. Nem mintha ilyen enciklopédia már nem volna lehetséges (más se lehetséges, mint ez!), hanem mert semmi értelme. Az ő könyve inkább Nietzsche Zarathusztráját idézi. Bizonyos értelemben prófétikus mű, amelyben – mint minden próféciában – tudomány, bölcselet, költészet, jóslat szétválaszthatatlan egységet alkotnak. Grandpierre Attila könyvében mintha maga az Élő Világegyetem szólalna meg, hogy az ő életéből és gondolkodásából beszélje el nekünk önmagát: egyes szám első személyben.”

Szilágyi Ákos
Élet és Irodalom, 2003 január 31, 25. oldal.

Balázs Béla: Élő Világegyetem?

Grandpierre Attila figyelemre méltó könyve hitvallói meggyőződéssel, a teljességre való törekvés igényével hangsúlyozza, hogy „életünk minden szála a Természethez, a Világegyetemhez kötődik”…
A Világegyetem rejtélyével foglalkozó fejezet kiemelkedően fontos része az úgynevezett végső valóság meghatározása és az életelvhez kapcsolódó tárgyalása. Rendkívül élvezetes végigkövetni a szerző szellemes okfejtését, de mégsem érthetek vele egyet. Természetesen az igaz, hogy „ha a biológia a fizika végső elvétől különböző és attól független végső elven alapszik, akkor a biológia nem vezethető vissza a fizikára. A végső valóságot azonban csak axiomatikusan lehetne tárgyalni, ez azonban a Gödel-tétel értelmében egyértelműen, ellentmondásmentesen nem lehetséges…
Igen érdekes és elgondolkoztató a szerző okfejtése az élet lényegéről…Poppernek szerintem is igaza van abban, hogy a fizikai okság nyitott az elme világára…
A Világegyetem, mint egyesített egész tárgyalása a könyv egyik legelgondolkodtatóbb része…a lényeget tekintve egyetértek a szerzővel abban, hogy „a Világegyetem minden létező egységes egésze”…Már csak a létezés matematikai kritériumára való tekintettel is teljes mértékben osztom a szerző abbeli véleményét, hogy a Világegyetem alapvető szervező tényezője a logika.
Sajnos már nincs hely a továbbiak elemzésére. A különleges könyv legértékesebb vonása: gondolatébresztő és vitára invitáló. A Természet valóban személyiségünk első és végső alapja, és minden egészséges társadalomnak kozmikus perspektívákban kell gondolkodnia.

Metro (napilap): Grandpierre Attila: Az Élő Világegyetem Könyve. 2002 június 17, 7. old.

“Ez a kötet páratlan vállalkozás arra, hogy a józan paraszti ész segítségével felfedezze a bennünk és körülöttünk lévő természet élő mivoltát. A szerző, aki elismert csillagász-filozófus, most legújabb tudományos és filozófiai eredményeit ismerteti. Ez a könyv évezredes űrt pótol, és hozzásegíthet egy emberibb földi világ megteremtéséhez.”

Boros Károly: Kozmikus rend. Magyar Demokrata, 2002 július 18, 58. old.

Az az alapvető tudás, hogy a kozmosz rendje szerint élünk, ötezer évvel ezelőtt jelen volt a világban. Ma nincsen. Legalábbis a modern ember fejében nincs jelen. Helyén az anyagelvű gondolkodás élettelen tere tátong, kong. Nehogy lebecsüljük az anyagelvű gondolkodást: az anyagelvű tudomány hihetetlenül messzire jutott. De bármilyen messzire jutott is, az csak gyermeki séta azokkal a mélységekkel, azokkal a magasságokkal mérve, amelyeket az élet kínál a valóban nyitott elmének, amely a lélekkel harmóniában szárnyal az élő világegyetem ritmusára. Hogy a világegyetem élő, azt Grandpierre Attila könyve, az élő világegyetem tudományos módszerekkel bizonyítja. Nincs benne misztika, ezotéria, nincs benne rejtett tudás, amely csak a beavatottaknak érthető. Bizonyítja, hogy igazi erőnk az, ami személyes, az életerő. De ugyanez az erő él minden emberben, ez közös bennünk. mintha egymás munkatársai lennénk – mondja a szerző. Ez az életerő a világegyetemben is munkál, mert az is él. Csak ez a közös erő a lényeges. Egyáltalán: csak az a lényeges, ami közös, azonos bennünk. Ezzel szemben ma az számít, amiben különbözik az ember. Ebből a szemléletből következik a devianciák, az elfajzások normalitásként való kezelése, olykor piedesztálra állítása. Ilyen világban élünk.

De a világ nem ilyen.

Grandpierre Attila:

Az élő világegyetem könyve.

ÉLTETŐ

Kerékgyártó György: Az élő világegyetem titkai. Népszava, 2002 július 22, 13. old.

A világ és az egyén (objektum és szubjektum, univerzum és individuum, “kint és bent” stb.) kapcsolatának vizsgálata, az összefüggések kutatása feltehetően egyidős az emberiséggel…Számos kísérlet történt filozófiai és teológiai érvek felülvizsgálatára, újabban az “őstudás” rekonstrukciójára. Grandpierre Attila Az élő Világegyetem könyve című, most megjelent kötetében egy teljesen új utat választ…

Az élő Világegyetem könyve ugyancsak komoly tudományos mű, évtizedes kutatómunka eredménye, nyelvezete, stílusa tiszta, áttekinthető érvrendszere azonban lehetővé teszi, hogy a matematikában, fizikában kevésbé elmélyült olvasó is érdeklődéssel, élvezettel olvassa…

Grandpierre azt bizonyítja, hogy a materialista megközelítés szerint a Világegyetemélő és élettelen részei egymástól függetlenül léteznek, közöttük csupán biológiai, fizikai vagy pszichikai kapcsolat létezik, ami korántsem magyarázat a világegész egységes, logikus működésére…

A szerző célja – és ebben a törekvésében némiképp rokon az ó – és középkor távol-keleti gondolkodóival -, hogy felfedje a Világegyetem, az egyén és a közösség nyilvánvaló harmóniáját, e harmónia tudatosításának lehetőségeit, s mindennek kedvező következményeit. Az élő Világegyetem könyve mindenképpen az idei év egyik legelgondolkodtatóbb kiadványa.

Sebeők János: Új világkép, egésztánccal. Természettudomány és művészet között. Magyar Nemzet, 2002 augusztus 17, 33. old.

Grandpierre Attila hosszú ideje bolyong a természettudomány és a művészet átmeneti, demilitarizált övezetében, s lőnek rá mindkét irányból de eltalálnia még senkinek sem sikerült. Elméletei eljutottak az ismert ortodox természettudományos körökig, napmodelljével nemzetközi konferenciák foglalkoznak. Az élő világegyetem könyvének szisztematikusan megszerkesztett víziója így sokkal több a New Age könyvek megszokott kozmikus egésztáncainál – példázza ezt a nagyobb fejezetek végére illesztett hivatkozási lista is. Grandpierre Attila a saját, kiérlelt holisztikus kozmológiáját mutatja be az olvasónak, másrészt “hasonszőrű”, de magyar földön nem épp ismert tudósok, iskolák és filozófusok nézeteit ismerteti. Moody az Élet az élet után című könyvével halál-közeli utazásra hívott tabukkal és dogmákkal dacolva. Grandpierre Attila – ugyancsak tabukkal és dogmákkal dacolva – élet-közeli utazásra hív. Ha van merszünk, indulhatunk.

Jankovics Marcell:

Az Élő Világegyetem Könyve legnagyobb értéke, hogy alkalmas az Isten-hit tudományos megalapozására, a vallás tudományos megújítására, amely ezután képes Isten-tudománnyá válni.

 

Könyvbemutató, Írók Könyvesboltja, szeptember 12.

Kellei György: A mágikus gondolkodás eszméje. Grandpierre Attila csillagász könyve az élő Világegyetemről. Napló (Veszprém megye napilapja), 2002 szeptember 25, 8. old.

Lebilincselő könyv jelent meg a közelmúltban, és annak rendje és módja szerint fel is került a sikerlistákra. Grandpierre Attila Az Élő Világegyetem Könyve című művéről van szó.

A szerző tudományos fűmunkatárs, egykor a Vágtázó Halottkémek együttes alapítója és énekese volt. Könyve mindenképpen szenzáció, kalauz a Mindenségben, rejtélyek nyílnak fel és záródnak be általa… Grandpierre könyvét nem elég egyszer átolvasni, olyan, mint a Biblia, fel kell ütni időnként, és elmerülni benne. Stílusa remek, élvezhető, szövege érthető.

Grandpierre Attila fogalmakat ismertet és tisztáz, elméletekre vezeti rá olvasóit, vitázik a különböző eredetű és forrású teóriákkal, érvel, bizonyít, következtetéseket von le és közben nem feledkezik meg az Emberről. Józan ész, szemléletes gondolkodás, legújabb tudományos eredmények – e hármas elv hatja át szándékát.

Hömpölygő fejezetek követik egymást. A kötet elején megismerkedünk a Nap szerepével életünkben és a Föld világával, benne például a kozmikus körfolyamatokkal, az időjárás természetével. A csillagász magával ragadóan írja le a Nap életjelenségeit, nagy kérdéseit, koronájának fűtését. Olykor ámulunk a tudományos fejtegetéseken, a fejezetek vetekszenek egy kalandregény izgalmával. Természettudomány és filozófia váltakozik, keveredik Grandpierre eszmefuttatásaiban, amelyekben olykor keményen bírálja a materialista irányzatokat…Szóval van mivel egyetérteni és vitázni. Elgondolkodni.

Rendkívül alapos a fizikai törvények eredetének a vizsgálata is, vég nélküli kérdéseket sorakoztat fel a szerző, például a szélről és a domináns fizikai törvényszerűségekről. S eközben eljutunk az élet eredetéhez, vagyis ahhoz, hogy a földi élet keletkezésében milyen szerepet játszott a Kozmosz.

Erős Zoltán, Színes RTV, 2002 október 7-13, 60. old.

Grandpierre Attila csillagász költőien szép, elcsodálkoztató, általános iskolai szinten is érthető, de tudósi igényességű könyvet írt a Földön kívüli természetről, a világegyetem rejtélyeiről. A szépírói erényeket megcsillantó szerző szellemi kalandra invitál a művében. Szerinte az Élő Világegyetem (így, nagy É-vel és nagy V-vel) és mindennapi földi életünk szoros kölcsönhatásban áll egymással anélkül, hogy tudnánk róla. Oly meggyőzően állítja ezt, hogy el kell hinnünk.

 

A könyv második kiadása megjelent október 9.-én.

/ Grandpierre Attila