A lélek és az elektromosság.

A lélek és az elektromosság.

Megjelent: 1998. április

A lélek és az elektromágnesesség

Nem tudjuk, mi is a lélek, a szellem, a tudat. Nem tudjuk, végső soron egy anyagi természetű tényező munkál-e bennünk, ami az anyagi folyamatokat bennünk számunkra hozzáférhetően irányítja, befolyásolja, vagy valami testetlen, anyagon túli tényező. Mindenesetre az, hogy tudatunk képes testünk anyagára hatni, anyagközelivé, bizonyos értelemben anyagivá teszi. De miféle természetű lehet ez az anyag? Mert hogy nem lehet a materializmus élettelen, életidegen anyaga, az biztos. A lélek természetéhez tartozik, hogy érzéseinkre, vágyainkra, akaratunkra hallgat. És ha belegondolunk istenigazából, érezzük, hogy a lélek életünk legfőbb hajtóereje, amely minden életre vágyik, mindent ki akar próbálni, mindent át akar élni, az élet dicsőségét akarja inni, egészen a képtelenségekig, a lehetetlen megkísértéséig. Ez a lélek igazi arca! De öntevékeny, önteremtő gazdagságvágya csak akkor érvényesülhet, ha szabad, ha könnyed, ha bárhová, ha mindenhová elröpülhet. Ezek a lélek legfontosabb ismertetőjegyei. Mindezt a tudósnak is fontos lenne tudnia, hogy tudja, miféle jelenséget is akar leírni és megmagyarázni. A tudat természete persze – épp szabadsága, könnyedsége miatt – tudománytalannak tűnhet, annyira eltér a merev, becsontosodott, tárgyszerűen adott valóságétól. De mindezek a “valóság-nélküli, költői” tulajdonságok leírhatóak a tudomány olyan új ágainak kifejlődésével, mint az Új Tudomány, amelynek fogalmi és szemléleti alapjai is megújultak. A tudat önállósága, szabad alakfelvétele a nemlét határán a legkönnyebb – nem gondoljuk, hogy lelkünk bármikor képes heggyé válni az orrunk előtt, de madárként vagy légies tüneményként gyakran képzeljük magunk elé. A szabadság a képtelenség határainak módszeres súrolásában, határainak kitágításában, az elképesztő összjátékban a legteljesebb, a lélek szabadsága a legvégletesebb megvalósulásban, a kozmikus létmámor legmagasabb értelmében a legfényesebb. A lélek igazi természete a váratlan kiteljesedés, az ünnep, a kozmikus sorsközösség, a tűzbemenő, tűzben felragyogó, felvillanyozó, felemelő vágy röpítése.

A lélek, a szellem, a tudat, vagy legalábbis anyagi kesztyűje, vizsgálataink alapján elektromágneses természetűnek tűnik. A fák egészét elektromágneses tényező vezérli (lásd G. A.: A Hold titokzatos ereje, Harmadik Szem, 1996/1). A sejtek életét, a molekulák, az atomok szerveződését elektromágneses rádióvevő irányítja. A Föld, a Hold, a Nap tevékenységét, változásait az elektromágneses tér váltja ki. Lehet, hogy a lélek elektromos természetű? Ez megmagyarázná a lélek légies természetét. De ad-e magyarázatot a lélek, az érzés, a megfogalmazódó érzés szabadságára?

Ha a lélek lelki jellemzőiből akarunk fizikai megismerésre jutni, akkor olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkező tényezőt kell keresnünk, amely a lélekhez hasonlóan könnyed, szabad, öntörvényű, messzeható, röpülésre hajlamos. De létezik-e ilyen fizikai tényező? Igen, és ez az elektromágneses tér. Az elektromágneses hatás nagyon finom, láthatatlan, testetlen, ugyanakkor nagyonis valóságos. A lélek testetlensége, könnyedsége elektromágneses természetével fizikai magyarázatot kaphat. Feynman hasonlata nyomán, ha két ember karnyújtásnyi távolságra állna egymástól, és mindegyiküknek egy százalékkal több elektronja lenne, mint protonja, a taszítóerő olyan nagy lenne, amely elég lenne egymilliárd felhőkarcoló 100 kilométer magasba emeléséhez! A hétköznapi életben persze ritkán lép fel észrevehető fizikai taszítás vagy vonzás az emberek között. Ennek az az oka, hogy elektronjaink és protonjaink száma szinte pontosan egyenlő. De még elektromosan semleges testek között is felléphet elektromágneses kölcsönhatás. Ha a testekben elektromos áram folyik, ezek az áramok mágneses teret hoznak létre maguk körül, s ezek a mágneses terek a test határain kívül is mérhetők. Bár az áramok mágnes terei a távolsággal gyöngülnek, de csak végtelen távolságban válik nullává.

Az élő szervezetekben, az égitestekben, sőt az élettelen rendszerekben is (G. A.: A Kozmosz biológiai hatásai, Harmadik Szem, 1996 január-szeptember) elektromos áramok folynak, s ezek szabályozzák az adott szervezet belső indíttatású változásait. Ha tehát a lélek, a szellem elektromágneses hordozót is igénybe tud venni, vagy maga elektromágneses természetű, akkor lelkünk, szellemünk tevékenysége, rezdülései testünk határain túl is léteznek, kiterjednek az Univerzum egészére. Így tehát lelkünk rezdülései szervezetünk elektromágneses tevékenysége következtében szétterjednek, mint a hullámok a tóban úszó hal körül. Mindannyian a világszellem tavában fürdünk. Gondolataink, és különösen képekben is megfogalmazódó érzéseink tehát képesek áthatni egymást. Lelkünk valóságosan össze tud kapcsolódni, áthatni egymást, mint minden részletében eleven, figyelemre, érzékelésre képes kép, eleven táj, amelynek minden részlete maga is fényforrás, belső tüzű Nap. Ezzel a lélek mindenhová elröpítő ismertetőjegye is fizikai magyarázatot kaphat. De lehet-e fizikai magyarázatot adni a legkevésbé anyaginak tűnő tulajdonságra, az akarat, a gondolat, a lélek szabadságára?

Igen! A legújabb kutatások bebizonyították, mérésekkel és elméleti számításokkal egyaránt, hogy egy elektromos töltéssel rendelkező rendszer képes tömegközéppontját külső segítség nélkül felgyorsítani, ha a vákuumhoz képest abszolút mozgásban áll. Ennek oka, hogy amíg az Ampere-erő teljesíti a hatás-ellenhatás newtoni egyenlőségének követelményét, addig a Lorentz-erőre ez a követelmény nem teljesül. Mégis, mindkét erő fellép meghatározott feltételek között, s hogy éppen melyik, azt a vákuum energetikai mezőjével fennálló kapcsolat szabja meg. Az öngyorsítási képesség pedig spontán jelenségek fellépéséhez vezet. Ez a nemrég felfedezett tény (Patrick Cornille:The Lorentz force and Newton’s third principle, Canadian Journal of Physics, Vol. 73, 619-625, 1995) a szabad akarat fizikai értelmezésére is módot ad! Az anyag tehát – meghatározott feltételek között – spontaneitással, szabad akarattal rendelkezik!

A lélek tér-jellege azt is jelenti, hogy az ember nemcsak levegőfelvétele és táplálkozása, anyagcseréje miatt nyitott rendszer. Az ember belső tudatállapotai, belső érzékelése is nyitott a külvilágra, a külvilág emberi tényezőire! Nemcsak a társadalom tudati erőterei, hanem a természet elektromágneses- és vákuum-erőterei is átjárják belső világunkat, s ezek mindig képesek a társadalom manipulációitól, a torzító hatásoktól mentesíteni, meggyógyítani bennünket, ha mozgósítjuk belső világunkat és ráhangolódunk legmélyebb, természeti adottságainkra. Az ember lényegi nyitottsága nemcsak társadalmi, hanem természeti eredetű is, és így a társadalmi manipuláció soha nem lehet teljes, a negatív utópiák, a “mad max” világ, a pénz és a hatalom körül forgó világ soha nem lehet biztos uralmának megalapozásában. A Természet bennünk és általunk él, és képes meggyógyítani a mégoly beteg és elfajzott társadalmat is – ha hallgatunk hívó szavára.

Internet címek:

Institute for New Energy: http://www.padrak.com/ine

Elektromagnum: http://nucleus.ibg.uu.se:80/elektromagnum/physics

Tom Bearden: http://www.hsv.com/writers/bearden/tommenu.htm

Dr. Grandpierre Attila
a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa

/ Természetfilozófia