Magyar ősidők csodálatos mondái II. – Kővárból kiáltó asszony

Magyar ősidők csodálatos mondái II. – Kővárból kiáltó asszony

Magyar ősidők csodálatos mondái II. – Kővárból kiáltó asszony [1998 – Titokfejtő Könyv- és Lapkiadó]

A Magyar ősidők csodálatos mondái közérthető nyelven és módon a kisgyermektől az aggkorig minden korú-nemű-képzettségű olvasó számára élvezhetően tárja fel a homályborította magyar őstörténet ősmondáink megőrizta rejtelmes világát. Nemzeti önmegismerésünkhöz, ami minden önmegismerés alapja, ez nélkülözhetetlen. Ezért kell megismernie ősmondasorozatunkat minden egyes magyarnak.

TARTALOM

 

Bevezetés

A magyar ősidők csodálatos mondái elé                 7

ELSŐ RÉSZ

SZÖVETSÉGKÖTÉS

1. Csíksomlyói régi könyv- és kéziratleletek                    9

2. A monda rövid összefoglalása                                       16

3. Ellentmondásos talányos elemek                                 23

4. A kutatás eddigi eredményeinek összefoglalása       24

5. Sekélyes értelmezések                                                       25

6. A ballada ősi hagyományrétegeiről                              26

7. A monda titkos tartalmai                                                 27

8. Össznépi emlékezetünk kincsesházai                          29

9. A monda keletkezésében közreható  erők                   30

10. Miért tartják ősmondánkat némelyek

balladának vagy legendának mesének?                   30

11.  A mondaképződés torzulásai                                      32

12 A  mondai hagyomány mesei jellegűvé válásáról    33

13. .A mondaképződés logikája                                         33

14   A monda kialakulásának   feltételei                          34

15.  Miért nem keletkezhetett a monda másféle

építkezésen?                                                                  36

16.   A mondai anyag elhomályosulásának

szakaszai, okai és a „mondai homály”                  37

17. A monda félreértemezésének fokozatai                    38

18. Az ősi néphagyomány átalakulásának szakaszai  41

19. Ma is élő-ható néphagyomány                                    41

20. Árulkodó torzítások                                                       42

21.  Az építés tárgya                                                              43

22.  A nemes erkölcsű régi magyar világ                           43

23. Magyar tájak titokzatos lelke                                        44

24.  Szűzfoglalás                                                                      45

25. Miért ellenezték a Dévek kezdetben

Déva várának megépítését?                                 46

26. Szűzfoglalás és szövetségkötés a Dévekkel                47

27.   Kútfők a szkítamagyarok szűzfoglalásáról              49

28.   A szűzfoglalás további bizonyítékai                           50

29.  További körbizonyítás                                                     52

30.  Miként jöttek rá a megoldásra?                                    54

31.  A monda jellegzetes vonásainak egybevetése            56

32.  Miért rögződik a magyar monda  Dévához?               57

 

MÁSODIK RÉSZ

 

HAGYOMÁNYVETÜLETEK

 

1. Dévekkel függ össze a hagyomány minden

mozzanata                                                                60

2. A várépítő ősnépről                                                            61

3. A Déva név hétpecsétes titkai                                            61

4. Dévavár magyar voltának további bizonyítékai                  72

5. Ős-Dévavár további talányai                                              73

6. A Kelemen név talánya                                                      74

7. Kőműves szavunk rejtelmei                                               80

8. Kőművesek az ős- és ókorban                                           82

9. A 12-es  számról                                                                82

10. A várépítés ősi kezdeteiről                                               83

11. Barlangé és kunyhó                                                         83

12. Védfalak a támadások ellen                                             84

13. A várépítés ősi sajátosságai                                             85

14. Hol épültek az első várak? Hol keletkeztek

az első magasépítmények?                                    88

15. Rejtelmes magyarországi várak                                        91

16. Déva vára és a Bábeli torony egybevetése                       94

17. A világváltás korszakának tragikuma                                95

18. Dévavár bevehetetlenségének  képtelen mítosza:            97

19. Az ősi néphittel szembenálló történeti tények

uralomváltozások                                                99

20. Miként tarthatta  magát kegyetlen  történelmi

tragédiák ellenére ez a hiedelem?                                100

21. Az építőáldozat legmélyebb  rejtelme                               103

22. Az ősi emberáldozat misztériumáról                                 106

23. Az  áldozathozatal követelményei                                     107

24. Miért kellett az őshiedelmek szerint életet áldozni?           108

25. A racionális mint torzító tényező                                         109

26. Titkossá vált hagyományvonalatok                                     110

27. Ami áthidalhatatlannak rémlik                                             111

28. Az élve befalazás mítoszának értelme                                114

29. Elkerülhetetlen volt-e?                                                        115

30. A lélek foglyul ejtése                                                           118

31. Az áldozatok neméről                                                         121

32. A magzat-katapultálás………………………………………………..124

33. Kőművesség és mágizmus                                                 128

34. Rituális emberölések, gyilkos kőművesek?                         129

35. Búcsú a kő művészeitől                                                      131

 

 

FÜGGELÉK

 

Pár szó a „Vadrózsa-pör”-ről, avagy a valach-rumin hamisítás

vádjáról

A „Vadrózsa-pör” tüneményei                                                 132

A magyar monda főbb jellemzői                                             133

A külső változatok sajátosságai                                              133

Melyik hát az eredeti ősmondai anyag?                                  134

Miről tanúskodnak a monda nem magyar

balladaváltozatai?                                                                  134

A rumin balladaváltozat vizsgálata                                         135

A balladaváltozat indítása                                                       136

Mi az emberáldozat indoka a balladaváltozatokban?              138

Az építőáldozat esetleges személlyé válik                              139

A kőművesek zsarnoki megfenyegetése                                 140

A monostorépítés csapdája                                                     142

Tévedés tévedésre                                                                 144

Erkölcsi hanyatlás                                                                   145

Anakronizmusok                                                                     146

A hagyomány további eltüremlései                                         146

Minden fordítva áll                                                                  148

Kik építették a „Ketrecvárat”?                                                  150

A rumin balladaváltozat bulgáriai eredetének bizonyítékai       151

Esküszegés a bolgár balladaváltozatban                                 153

 

Forrásjegyzék                                                                         154

/ Grandpierre K. Endre