Világlogikák – vázlat (1997. február)

Világlogikák – vázlat (1997. február)

Megjelent: 1997. február

Világlogikák – vázlat

 • Az Emberiség Közös Tudatmezeje
 • a belső világok megnyitása
 • kozmikus alakító tényező
 • csatolás különböző szintek között
 • a Nap-kapu megnyitása
 • a tájak: kozmikus rádióadóvevők
 • létezik-e magasabb intelligencia
 • a külvilág halála
 • a mögöttes világ megnyitása
 • a belső világfolyamat anyagfüggetlen létezése
 • a valóságok természete
 • az élet értelme
 • a Teremtő Világ elsődlegessége
 • a Valóság teremtése
 • tolték látók
 • a Világfa mint az Univerzum koronája és gyökere
 • mágikus világteremtés
 • a végső valóságok viszonya és működése
 • a lehetséges világlogikák térképe
 • út a végső valóságba, az örökkévalóságba
 • világok világa

Lehet-e az ismeretelmélet elsődleges a lételmélethez képest? Vagyis meghatározhatja-e pszichikai kölcsönhatás azt, hogy miféle alapvalóságok léteznek? Igen, ha az elmék kölcsönhatása teremti meg a valóság körvonalait, és a múlt tölti fel mindezt objektivitással, objektív folyadékkal. A múlt elméktől független szemlélete az objektivizálás alapja. De ha az elmék kölcsönhatása adja az alapvalóságok szétválását is, akkor ez az elme önfeladását jelenti. A lételmélet legfőbb kategóriái, az anyag létrejötte viszont befolyásolja az elmét, lefokozza, az objektivizálással kikapcsolja, elerőtleníti, nemlétezőnek, élettelennek minősíti. A lételmélet feltárása, aktivizálása adhatja csak vissza az elmének kozmikus erejét. A lételmélet tartalmazza az elme összes titkát, és az elme teremti meg a lételméletet.
A létkör fogalma, az egységes szervezettség feltételezi, hogy egy értelmi tényező gyakorlati hatókört tud biztosítani magának. Ahogy a mélytudat szerveződése tisztán pszichikai, úgy az anyagi létkör szerveződésében is egy tudati tényezőnek képesnek kell lennie felütni fejét, áttekinteni a létkör elemeit, elhatározni, mit csinál velük, milyen kapcsolatot létesít köztük, és ezt gyakorlatilag kivitelezni.
A mágikus világrendszerben az emberi belső világ aktív, cselekvő, és hatni képes a világ lényegére. A világot meg lehet változtatni, ha mágikus módon hatunk a világra, ha mindenki egy irányban hat a világra.
Az aktív, cselekvő tényező szükségképpen elvisz a lélek mindenhatóságához. Az energia, az energiát hordozó erőterek aktivitásuk elnyerésekor – pl. csatolás által plussz energiára tehetnek szert- szükségképpen önálló döntőtényezők, tehát pszichikus tényezők.

/ Természetfilozófia